ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมภายใน ศปป.01

อบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ ๙ จังหวัดภาคเหนือ

      วันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๒ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑กอ.รมน) ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดการบรรยายการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน  โดย น.อ.หญิง ชญาดา เข็มเพชร ผู้แทน ศปป.๑ กอ.รมน. ดำเนินการประสานงานนำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและปราชญ์เพื่อความมั่นคง ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง...

สื่อ

อินโฟกราฟิก

บทความ

LATEST NEWS

ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน-สมัยสุโขทัย

0
คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่6 ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน-สมัยสุโขทัย ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 15.05-15.30 น. ทาง ททบ.5 https://www.youtube.com/watch?v=HphqaflFjF8

TRENDING

กระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

0
คนไทยหัวใจเดียวกัน ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ตอนที่ 4 กระบวนการเรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีรายการคนไทยหัวใจเดียวกัน ออกอากาศ วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 15.05-15.30 น. ทาง ททบ.5