หน้าแรก วิดีโอ ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน บรรเทาความเดือดร้อน การแพร่