โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน(RGC)ให้ อปท. ณ บ.โหนดหมู่ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

0
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๐๐พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี รองผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท.) และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/หารือ การส่งมอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน(RGC)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ณ บ.โหนดหมู่ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หลังจากนั้นเวลา ๑๑.๐๐– ๑๖.๐๐ คณะฯ...

โครงการ ใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์

0
โครงการเรื่องการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย” เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. กฤษณะ วัชรเทศ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตถ่านชีวภาพและการผลิตถ่านดูดกลิ่น และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่น ให้แก่ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕๐...

โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักร่วมใจ” กอ.รมน.จังหวัดนครนายก

0
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  :  สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริดำเนินงานด้านปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลงและเกษตรกรสามารถขยายผลต่อได้ ทาง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็น “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน” นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และแจกจ่ายราษฎรทั่วไป...

โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา)

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา) ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม สัตว์น้ำมีคุณภาพต่ำ ทำให้ขายไม่ได้ราคา ซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการนำปัญหาเข้ามาปรึกษาหารือและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยชุมชน เช่น เกษตรกรที่รู้จักการนำปลาหมอเทศมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เสริมเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการได้ประสานงานกับบัณฑิตแรงงานนำวิทยากรไปอบรมวิธีการทำไอศกรีมจากดอกดาหลาให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระได้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขอ