ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (ศปป.๑ กอ.รมน.)
ที่อยู่ : สวนรื่นฤดี ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  โทรศัพท์ : ๐๒ – ๒๔๑ ๒๐๕๒ , ๐๒ - ๒๔๑ ๒๐๕๖