ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

๑. ภารกิจ  : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ มีหน้าที่

                บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติและกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งรัฐ ได้แก่ งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาด้านการเมือง และ  การสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์

                มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ          

๒. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

                ๓.๑ ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการตามประเด็นความมั่นคงในแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง ที่ กอ.รมน. มอบหมายให้

                ๓.๒ ติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชารัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในประเทศครอบคลุมถึงระดับพื้นที่ พัฒนาระบบรับแจ้งข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

                ๓.๓ บูรณาการแนวทางและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 

                        ๓.๓.๑ บูรณาการการจัดทำแผนงาน/โครงการในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                        ๓.๓.๒ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิบัติและแผนงาน/โครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ (ส่วนกลาง, ภาค และ จังหวัด)

                ๓.๔ อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

                        ๓.๔.๑ พัฒนาและสร้างกลไกในการอำนวยการ ประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการตามประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง  

                        ๓.๔.๒ จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสริมการปฏิบัติในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 

                ๓.๕ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง

                        ๓.๕.๑ ติดตามและประเมินผลจากระบบที่ได้จัดทำขึ้นของ กอ.รมน.

                      ๓.๕.๒ จัดชุดติดตามและประเมินผลของหน่วยและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔. การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

                ๔.๑ ส่วนแผนงานโครงการ มีหน้าที่

                        ๔.๑.๑ จัดทำแผนงาน/โครงการ บริหารงบประมาณ และติดตามประเมินผลที่รองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในภาพรวมของหน่วย

                        ๔.๑.๒ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

                      ๔.๑.๓ ดำเนินงานตามนโยบายเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

               ๔.๒ ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลัก มีหน้าที่

                        ๔.๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการรองรับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                        ๔.๒.๒ ประสานการปฏิบัติส่วนราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

                        ๔.๒.๓ สร้างเสริมให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องเทิดทูน พิทักษ์ รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลัก ของชาติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                        ๔.๒.๔ สนับสนุน ส่งเสริม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและที่เกี่ยวข้อง

                 ๔.๓ ส่วนงานพัฒนาการเมืองและปรองดอง มีหน้าที่

                        ๔.๓.๑ จัดทำแผนการปฏิบัติการรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                        ๔.๓.๒ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

                        ๔.๓.๔ เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชาติ มีความภาคภูมิใจในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

                        ๔.๓.๕ เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                 ๔.๔ ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  มีหน้าที่        

                        ๔.๔.๑ จัดทำแผนการปฏิบัติการรองรับนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                        ๔.๔.๒ ประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

                        ๔.๔.๓ เสริมสร้างให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่ดี

                        ๔.๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีงาน มีอาชีพ และรายได้

                 ๔.๕ ส่วนสนับสนุน มีหน้าที่ ดำเนินงานด้านธุรการ กำลังพล การเงิน การส่งกำลัง การบริการ  และการประชาสัมพันธ์ ของหน่วย