วันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๒ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑กอ.รมน) ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดการบรรยายการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน  โดย น.อ.หญิง ชญาดา เข็มเพชร ผู้แทน ศปป.๑ กอ.รมน. ดำเนินการประสานงานนำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและปราชญ์เพื่อความมั่นคง ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี รับมอบเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ พร้อมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับ ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ นักวิจัยผู้คิดค้นเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้ขนาดเหมาะสมกับการใช้งานในชุมชน    ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ที่ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นการนำผลงานวิจัยที่มีความพร้อมไปสนับสนุนให้กับชุมชน ปราชญ์ชุมชน และปราชญ์เพื่อความมั่นคงทั่วประเทศ