วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน) จัดกิจกรรมโครงการปราชญ์ร่วมใจสรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง สร้างเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคง ใน ๘จังหวัดภาคใต้ที่สนใจพัฒนาตนเองและเป็นวิทยากรแกนนำในพื้นที่มาร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริในห้วงวันที่ ๔-๕  มีนาคม ๒๕๖๓ซึ่งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายปราชญ์ในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดความเข้มแข็งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างทีม ๓ ประสานในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไปสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม