ศปป.๑ กอ.รมน. ตรวจเยี่ยม โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ ๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน.) โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการ ศปป.๑ กอ.รมน.  และคณะทำงาน เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเวลา ๓ วัน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการธนาคารข้าวบ้านป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง  ซึ่งถือเป็นธนาคารข้าวแห่งแรกของโลก ที่ยังคงอนุรักษ์มรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่าไว้อย่างดี เป็นต้นแบบที่ดีให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ในโอกาสนี้ยังพูดคุยถึงแนวทางในการส่งเสริมเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวครบวงจร

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ณ   โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่อ่องสอน  มีการบรรยายปฏิบัติธรรม เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมน้อมนำหลักพุทธธรรมไปใช้พัฒนาตนเอง ให้เกิดผลดีต่อชุมชน สร้างสังคมเข้มแข็ง จากนั้นคณะฯเดินทางเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเตาเผาถ่านชีวมวล ชุมชนบ้านแม่เงา ตำบลแม่เงา  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายจรูญ จันทรตะกอง ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านแม่เงาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  และพาชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและผลิตภัณฑ์จากเตาเผาถ่านชีวมวล อาทิ น้ำส้มควันไม้ ถ่านแท่ง เป็นต้น