โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา) กลุ่มอาชีพประมงพื้นบ้าน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน) โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.  จัดเวทีพูดคุยหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประมาณ ๓๐ คน กรณีมีเรือประมงจากต่างพื้นที่เข้ามาทำการประมงโดยวิธีดำน้ำจับหอยทะเล (หอยครางและหอยกาบ) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการทำการประมงของชาวประมงในพื้นที่  โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของชาวประมงในชุมชน