กิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย (We are Citizen) โรงเรียนทวีธาภิเศก

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่๒ (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กทม. โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.เป็นประธาน และเชิญวิทยากรจาก สถาบันพระปกเกล้า ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียนชายล้วน จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกันปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญในวิถีประชาธิปไตย