กิจกรรมเยาวชนประชาธิปไตย (We are Citizen)โรงเรียนมหรรณพาราม

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน) จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในโครงการ บวร ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่๒ (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ โรงเรียนมหรรณพาราม เขตตลิ่งชัน กทม. โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.เป็นประธาน และเชิญวิทยากรจาก สถาบันพระปกเกล้า ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียนหญิงล้วนซึ่งอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมกันปลุกจิตสำนึกความเป็นพลเมืองและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมและการเมืองไทยภายใต้หลักสิทธิเสรีภาพและการเคารพสิทธิ์เสรีภาพของผู้อื่น อันเป็นรากฐานสำคัญในวิถีประชาธิปไตย