อบรมวิทยากรเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ ๒๓-๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (ศปป.๑กอ.รมน)  โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.  เป็นประธาน  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมวิทยากร โครงการ”บวร”ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จ.นนทบุรี   มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยตัวแทนส่วนราชการ สถานศึกษาและตัวแทนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทั้ง ๗๗ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน  โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้มีกิจกรรมการบรรยายจาก สถาบันพระปกเกล้า ในหัวข้อเรื่อง การอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม , การพัฒนาและการสร้างความเป็นพลเมือง และประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ(Deliberative Democracy)  เพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม นำทักษะความรู้ไปใช้ในกระกวนการสร้างความเป็นพลเมืองในกลุ่มเป้าหมายต่อไป