เวทีพูดคุยสานเสวนากลุ่มอาชีพ เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ศปป.๑ กอ.รมน) โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.ณธีภัสร์ นิมิตชัยอนนท์ ผอ.สพป.ศปป.๑กอ.รมน. จัดเวทีการพูดคุยหารือในกลุ่มอาชีพเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว พื้นที่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและการสร้างจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง  ในโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา)  โดยมีเกษตรกรมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ราคาผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ และมีผู้แทนจากส่วนราชการ ได้แก่ นาย นิวัฒน์ สุขอวบอ่อง เกษตรอำเภอทับสะแก และ ดร.รัชนกชรินทร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ามาพูดคุยและรับฟังความต้องการของเกษตรกร  รวมไปถึงการลงพื้นที่เพื่อติดตามดูวิธีการกำจัดแมลงศัตรูพืชด้วยวิธีธรรมชาติ เพื่อนำไปศึกษาและวิจัยให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่อไป