เวทีพูดคุยสานเสวนากลุ่มอาชีพ เกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน) โดย พล.ท.พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. พร้อมด้วย พ.อ.ณธีภัสร์ นิมิตชัยอนนท์ ผอ.สพป.ศปป.๑กอ.รมน. และ พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จัดเวทีการพูดคุยหารือในกลุ่มอาชีพเกษตรกรชาวไร่สับปะรด ในอ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการช่วยกันแก้ไขปัญหาและการสร้างจิตสำนึกหน้าที่พลเมือง  ในโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนา)  โดยมีนายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์  นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย และเกษตรกรมาร่วมพูดคุยถึงปัญหาคุณภาพของผลผลิต  ปัญหาภัยแล้ง  ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ  และมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายชัยณรงค์ หงส์ทอง เกษตรอำเภอสามร้อยยอด , นายภัสสรัณย์ ชำนาญกิจ พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มาร่วมพูดคุยและรับฟังความต้องการของเกษตรกรเพื่อนำไปหาทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่อไป