วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี  ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑  จัดการประชุมระบบทางไกลVTC ให้ตัวแทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ๑๔ จังหวัด ๑๔ ชุมชน ซึ่งผ่านการคัดเลือก เสนอขอใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่เสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานจำนวน ๓๒ งานวิจัย ในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมี พลโท พิชัย เข็มทอง ผอ.ศปป.๑กอ.รมน. เป็นประธาน ร่วมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ชุมชนเป้าหมายของแต่ละจังหวัด เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองต้นแบบ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ชุมชนอื่นๆต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติของ กอ.รมน.     โดยในโอกาสนี้ ดร.มะโน ปราชญาพิพัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยและบริการวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมรับฟังการประชุมและชี้แจงประเด็นความสัมพันธ์ภาคสังคมและนวัตกรรมของชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาร่วมด้วย