เกษตรเชิงพื้นที่ตอบโจทย์การส่งเสริมเกษตรแนวใหม่ ผลักดันให้เกษตรกรร่วมคิด รัฐร่วมสร้างชุมชนแข้มเข็ง

https://today.line.me/TH/pc/article/1rBLWp?utm_source=lineshare