วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะทำงาน เดินทางไปจังหวัดอ่างทองเพื่อประชุมหารือถึงแนวทางในการคัดเลือกชุมชนต่างๆจาก๕๐๐กว่าชุมชน ที่มีอยู่ในจังหวัดอ่างทอง มาเป็นต้นแบบในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้ เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากรายงานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือที่เรามักจะเรียกว่า ข้อมูล จปฐ. ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลในระดับชุมชน หมู่บ้านและครัวเรือนโดยกระทรวงมหาดไทยนั้น พบว่าจังหวัดอ่างทอง เป็น1ใน10จังหวัดที่ครัวเรือนมีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์จปฐ. จึงต้องการสนับสนุนงบประมาณและโครงการต่างๆในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง ในการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนต่างๆผ่าน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล  โดยมีครูอาสา กศน. มาทำหน้าที่เป็นวิทยากรและจัดการอบรมอาชีพที่ชาวบ้านสนใจ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลจำปาหล่อทำผลิตภัณฑ์เปลและพรมเช็ดเท้า และ ขนมไทยหลายชนิดจากศูนย์เรียนรู้ชุมชนของตำบลคลองขนาก  นอกจากนี้ไปติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์  อ.ป่าโมก ซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปัจจุบัน