โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา)

  วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา) ในพื้นที่ เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม สัตว์น้ำมีคุณภาพต่ำ ทำให้ขายไม่ได้ราคา ซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการนำปัญหาเข้ามาปรึกษาหารือและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยชุมชน เช่น เกษตรกรที่รู้จักการนำปลาหมอเทศมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้เสริมเพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงโดยใช้แนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง