โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระตับตำบล ระยะที่4(ตำบล มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน)

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะทำงาน เดินทางไปจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระตับตำบล ระยะที่4(ตำบล มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน) ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัยได้อำนวยการจัดการประชุมหารือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลทุ่มเหลี่ยม ที่ต้องการจะนำปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวเจอปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพและต้นทุนสูงมาพูดคุยกัน ซึ่งมติของการพูดคุยมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวเอง โดยจะมีการทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวแบบประณีต มีองค์ความรู้เรื่องการกำจัดวัชพืชในนาข้าว การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว การปรับปรุงดินเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพ และการลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สามารถมาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา