โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 จ.ตาก

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ พลโท พิชัย เข็มทอง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะทำงาน เดินทางไปจังหวัดตาก ในพื้นที่อ.สามเงา เป็นแหล่งผลิตลำไยที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่ง ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการผลิตลำไยนอกฤดู ทำให้สามารถกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทั้งปี   แต่ชาวสวนผู้ปลูกลำไยที่นี่นิยมปลูกลำไยด้วยการใช้สารเคมีเร่งผลผลิต ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัย ดินในสวนลำไยมีคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง เกิดดินเสีย  ดินแข็ง ส่งผลกระทบให้ต้นลำไยเจริญเติบโตไม่เต็มที และโทรมเร็ว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก   จดโครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 4 กิจกรรมพูดคุยหารือกันให้ชาวสวนผู้ปลูกลำไยระดมความคิดสะท้อนถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ชาวสวนผู้ปลูกลำไยได้ตกผนึกแนวทางแก้ไขระดับแรก นั่นก็คือการลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันมากขึ้น  โดย กอ.รมน.จังหวัดตาก จะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการทำปุ๋ยอินทรีย์มาอบรมให้กับชาวสวนผู้ปลูกลำไย  ซึ่งนอกจากลดต้นทุนแล้ว ยังได้สุขภาพที่ดีกลับมาอีกด้วย