วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำโดย พลโท พิชัย เข็มทอง กลุ่มอาชีพปลูกพริก แห่งตำบลโพนยาง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ได้มาพูดคุยหารือถึงปัญหาของการปลูกพริกในพื้นที่ต.โพนยาง โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดเวทีพูดคุย ในโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา)ขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งของเกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกพริกและผักเศรษฐกิจบ้านโพนยาง ก็ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในเบื้องต้นได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น กรณีที่ผลผลิตพริกออกพร้อมกันจำนวนมากและต้องเร่งเก็บขายในช่วงเวลาที่ตลาดต้องการ จากที่เคยขาดแคลนแรงงาน เมื่อมีการรวมกลุ่มก็ได้สมาชิกภายในกลุ่มที่มารับจ้างเก็บพริกหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ นับเป็นทางออกที่เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนในชุมชนอีกด้วย และในเวทีสานเสวนาครั้งนี้เกษตรกรก็มีความสนใจแนวทางในการทำเกษตรปลอดภัยมาตรฐานGAP เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งเกษตกรจะหาแนวทางร่วมกันในกลุ่มต่อไป