โครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา)

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะทำงานศูนย์ประสานการปฏิบัติที่๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร นำโดย พลโท พิชัย เข็มทอง เดินทางไปที่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ  ร่วมรับฟังการประชุมหารือกันของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์มาพูดคุยหารือ ในโครงการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วม(สานเสวนา)กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดเวทีพูดคุยถึงปัญหาของการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในพื้นที่ต.โพนยาง ที่มีปัญหาน้ำแล้ง และมีปัจจัยการผลิตอินทรียวัตถุไม่เพียงพอ ซึ่งมีเกษตรกรที่อาสาจะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในพื้นที่