ศปป.๒ กอ.รมน. พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ติดตามและหารือถึงสถานการณ์ ในจังหวัดนครปฐม

  วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พลโท  ธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน. และคณะทำงาน เดินทางไปจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและหารือถึงสถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว ตลอดจนปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ปัญหาด้านยาเสพติดรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวมาทำงานมากที่สุด แต่ก็เป็นจังหวัดที่มีโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ที่ประกอบกิจการภาคการเกษตรเป็นหลัก ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้กิจการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม ได้มีการทำงานร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครปฐม สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ในการจัดระเบียบสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และเพื่อเป็นการนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์