โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ฝึกอบรมอาชีพอิสระ

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบความร่วมมือกับประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่  ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่3 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่จำนวน ๓๐ คน เพื่อทำการฝึกอบรมอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นการทำเส้นขนมจีนจากข้าวหอมกระดังงาที่มีอยู่มากในพื้นที่อำเภอ ตากใบ จ.นราธิวาส  ข้าวพันธุ์หอมกระดังงา เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพันธุ์พื้นเมืองที่มีการปลูกในจังหวัดนราธิวาสมาอย่างยาวนาน พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้นอกจากจะมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกระดังงา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ ในปัจจุบันข้าวพันธุ์หอมกระดังดาได้เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ ข้าวซ้อมมือเมื่อหุงสุกมีความนุ่มและหอม ส่วนข้าวกล้องเมื่อหุงสุกมีความร่วนแต่ไม่แข็งและมีกลิ่นหอม การนำข้าวหอมกระดังงาที่มีอยู่ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นเส้นขนมจีน ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนวัดพระพุทธ ที่ชาวบ้านได้มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรวัดพระพุทธ ที่ภายในกลุ่มยังมีสินค้าอีกมากมาย เช่น ขนมดอกจอกที่ทำจากข้าวหอมกระดังงา ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้มีอาชีเสริมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยังถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการจะเสริมสร้างให้ชุมชนนั้น มีความเป็นอยู่ ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน