โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการได้ประสานงานกับบัณฑิตแรงงานนำวิทยากรไปอบรมวิธีการทำไอศกรีมจากดอกดาหลาให้กับคนในชุมชนได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพอิสระได้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ระดับตำบล ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วน ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส เพื่อสนับสนุนให้คนในชุมชมช่วยกันคิดหาวิธีนำสิ่งที่มีในชุมชนที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง ปลูกฝังให้ทุกคนเรียนรู้การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ดีของชุมชนต่อไป