โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักร่วมใจ” กอ.รมน.จังหวัดนครนายก

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓  :  สืบเนื่องมาจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริดำเนินงานด้านปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นสายพันธุ์ที่ดี ทนทานต่อโรคและแมลงและเกษตรกรสามารถขยายผลต่อได้ ทาง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็น “เมล็ดพันธุ์พระราชทาน” นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และแจกจ่ายราษฎรทั่วไป  โดย ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ประสานกับ ศูนย์พัฒนาพืชพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดทุกจังหวัด ไปดำเนินการแจกจ่ายให้กับราษฎรทั่วไป นำไปเพาะปลูกไว้กินเองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ได้หาแนวทางตอบสนองความต้องการเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวขึ้นในรูปแบบเป็น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ “รักร่วมใจ”  เพื่อให้เกษตรกรในจังหวัดนครนายก เพาะปลูกและเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ รวบรวมเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้อื่นต่อไป โดยในปีนี้พบว่ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้น จึงมีการขยายแหล่งเพาะปลูกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรประจำอำเภอและศูนย์เครือข่ายประจำตำบล เพิ่มมากขึ้น   ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล มีการนำเมล็ดพันธ์มาเพาะปลูกเป็นต้นกล้า  และแจกให้กับชาวบ้าน ชนิดละ 1ต้น  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ผักได้มากขึ้น  ช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ สามารถปลูกแล้วเพิ่มปริมาณผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช  ซึ่งทำให้เกษตรกรลดการพึ่งพาเมล็ดพันธุ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นสร้างวิถีการทำเกษตรกรรมบนหลักของความพอเพียง นับเป็นสายพระเนตรอันยาวของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผักไว้เป็นของตนเองและชุมชน ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เกษตรกรไทยจะต้องช่วยกันอนุรักษ์และหวงแหน ไม่ให้เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านของไทยต้องกลายเป็นสินค้าที่ถูกเอกชนนำไปหากำไรบนความทุกข์ยากของเกษตรกรอีกต่อไป