วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม เยาวชนประชาธิปไตย “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม ขึ้น โดยกิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดมาจากกิจกรรมอบรมเยาวชนประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบวรร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรมระยะที่ ๒ ของ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยในครั้งนั้นได้มีวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า มาอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังให้เยาวชน รู้หน้าที่ความเป็นพลเมือง หรือ Citizen เพื่อให้น้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความเข้าใจคำว่า หน้าที่พลเมือง ที่อยู่ในตัวเราทุกคนมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเมื่อเด็กๆรู้จักหน้าที่ของตนเองก็เป็นการวางรากฐานของสังคมในวิถีประชาธิปไตย ที่แท้จริง และเพื่อให้การสานเสวนาในครั้งนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์และน้องๆนักเรียนอาจจะนำกระบวนการนี้ไปใช้ในการจัดเวทีพูดคุยเพื่อแก้ไขปัญหาในครั้งต่อไป ทางโรงเรียนจึงสนับสนุนให้เด็กๆตัวแทนจากชั้นเรียนต่างๆ ตั้งแต่ ม.๑ –ม.๖ ได้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๘ คน ภายใต้หลักการแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม โดยมีวิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ส่วนร่วมอย่างเสมอภาคกัน เวทีสานเสวนานี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียน สามารถปรับความเข้าใจและแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้ภายในโรงเรียนเอง ส่วนประเด็นเรื่องหลักสูตรการศึกษานั้นสามารถแยกได้ว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการมีการพูดคุยหารือกันในระดับที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งหากทุกคนในสังคมนำกระบวนการสานเสวนาไปใช้ในการจับเข้าคุยกันอย่างเปิดใจและยอมรับฟังความเห็นต่าง ก็จะทำให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้รับการแก้ไขตั้งแต่ยังเป็นปัญหาเล็กๆ ไม่บานปลาย และยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการแก้ไข ซึ่งส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม