พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน และโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งส่งมอบนวัตกรรมให้แก่ชุมชน ในโครงการการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมฯ
ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง วช. และ กอ.รมน.

เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๔ พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ม., ปลัดอำเภอดอยเต่า, ปลัด อบต.ท่าเดื่อ พัฒนาการอำเภอดอยเต่า,ผู้ใหญ่บ้านและกำนันตำบลเดื่อ อำเภอดอยเต่า ให้การต้อนรับ ร่วมหารือและนำคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการการส่งมอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน(RGC) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ บ้านท่าเดื่อ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า