เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) ให้การต้อนรับและนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ความพร้อมการส่งมอบโครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน (RGC) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และตรวจเยี่ยมโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมทั้งมอบนวัตกรรม โครงการการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิต ถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งเป็นโครงการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จว.อ.ต. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย