วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ.(ท.) ประชาชนในพื้นที่, คณาจารย์และนักเรียน รร.บึงบัวพิทยาคม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปพร้อมนำคณะลงพื้นที่ ตรวจกิจกรรมของโครงการ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย