เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต. กฤษณะ วัชรเทศ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.
เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตถ่านชีวภาพและการผลิตถ่านดูดกลิ่น และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์การผลิตถ่านดูดกลิ่น ให้แก่ เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕๐ คน ภายใต้ “โครงการ เรื่องการใช้องค์ความรู้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการผลิตถ่านดูดกลิ่น 3 in 1 จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อการส่งเสริมรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย” ตามความร่วมมือการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม ระหว่าง กอ.รมน. กับ วช. อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ณ อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์