เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔เวลา ๐๙.๓๐–๑๑.๐๐พล.ต.อุดม โกษากุล ผอ.ศปป.๑กอ.รมน. และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี รองผอ.รมน.จังหวัด พ.ท.(ท.) และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม/หารือ การส่งมอบโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความยั่งยืน(RGC)ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ณ บ.โหนดหมู่ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง หลังจากนั้นเวลา ๑๑.๐๐– ๑๖.๐๐ คณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม รร.ตชด. บ้านควนตะแบก ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ในโครงการ “บวร” ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย