เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๕ – ๑๒๐๐ พ.อ. พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.(๒) และคณะ ติดตามผลการดำเนินโครงการการปฏิรูปสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน(สานเสวนากลุ่มอาชีพ)(กลุ่มอาชีพทำปลาส้ม) อ. โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยมี นางวายุรี บุญไทยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ทำปลาส้ม)อ.โขงเจียมบรรยายสรุปผล และ ประเด็นปัญหาของกลุ่มในการจัดเวทีสานเสวนากลุ่มอาชีพ รวมทั้งปัจจัยการประกอบอาชีพที่ได้รับจากการจัดอบรม