เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๕๓๐ พ.อ. พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.(๒) และคณะ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ “บวร” ร่วมใจ สร้างชุมชนคุณธรรม (เยาวชนประชาธิปไตย) ณ ร.ร.สิรินธรวิทยานุสรณ์ อ. สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็นโรงเรียนสหศึกษา สอนระดับม.1ถึง ม.6 มีครู 54 คนนักเรียน 810 คน โดยมี นางราตรี แสนอ้วน และคณะครู บรรยายสรุปผลการจัด โครงการฯ