เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖๐๐ – ๑๖๓๐ พ.อ. พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.(๒) และคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คันไร่ อ. สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีนางอรุณี จำปาเทพ ปธ. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กล่าวแนะนำและพาคณะ ชมกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ อาทิเช่น การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงเป็ด ปลูกไม้ผล การสร้างนวัตกรรม ภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อม การสร้างแบบอย่างผลผลิตพึ่งพาตนเอง เพื่อเผยแพร่ขยายสู่ชุมชนรอบข้าง โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2559 มีสมาชิก รวม 9 คน นางอรุณีย์ มีอาชีพทำ คณะหมอลำ และได้เผยแพร่ ใน YouTube ใช้ชื่อว่า”หมอลำ ทำเกษตร”