เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๑๒๐ – ๑๒๓๐ พ.อ. พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.(๒) และคณะ ติดตามผลการดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษา หารือ ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพ ปลูกทุเรียน(ภูเขาไฟ) บ.ซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายเวียง สุภาพ ประธานกลุ่มปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ และนายชนินทร ท้าวธงชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สรุปประเด็นปัญหาของกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มในการจัดเวทีสานเสวนากลุ่ม อาชีพ แนวทางการแก้ไขปัญหาและปัจจัยการประกอบอาชีพที่ได้รับจากการจัด อบรม