เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 เวลา 0900-0945 พ.อ.พิชิตพล แจ่มจำรัส ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน(2) และคณะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่1 และชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในงวดที่ 2 ของ กอ.รมน.จังหวัด ศ.ก. ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี พ.อ.พัฒนพงษ์ แสนภูวา หน.กนผ.และขว. และพ.อ.สุรณัณ คำอุ่นสาร หน.ฝนผ.บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน

เวลา 1120-1230 ติดตามผลการดำเนินโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือกลุ่มอาชีพปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ณ บ้านซำขี้เหล็ก ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายเวียง สุภาพ ประธานกลุ่มปลูกทุเรียนแปลงใหญ่ และนายชนินทร ท้าวธงชัย ประธานวิสาหกิจชุมชน สรุปประเด็นของกลุ่มในเวทีสานเสวนา

เวลา 1415-1500 ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รร.บ้านประทาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ โรงเรียนได้จัดตั้งสหกรณ์ มีการดำเนินกิจกรรม การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด ปลูกผักกางมุ้ง ปลอดสารพิษ เพาะเห็ด มีนางจารุวรรณ เลิศศรี ครูชำนาญการ พาเยี่ยมชมกิจกรรม