วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริบ้านปากบึง จ.ราชบุรี