ช่วงคนไทยหัวใจอาสา ตอน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพออินคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น