ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน บรรเทาความเดือดร้อน การแพร่ระบาดโควิด 19 กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี