คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน