“พืชสมุนไพร” ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยสู่สากล

การรักษาและบรรเทาอาการเจ็บป่วยด้วยพืชสมุนไพร นับเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง ตำบลดงขี้เหล็ก อ.เมือง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมในการปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ จากหน่วยงานต่างๆหลายหน่วยงาน ในอดีตพื้นที่หมู่บ้านบ้านดงบังประชาชนประกอบอาชีปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ จำหน่ายต่อมาเกิดปัญหาราคาตกต่ำ และปัญหาด้านสุขภาพจาการใช้สารเคมี ชาวบ้านจึงได้มีการรวมตัวกันคิดหาอาชีพอื่นที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ โดยมี สมัย คูณสุข ประธานกลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง เป็นผู้ริเริ่มการปลูกสมุนไพร โดยร่วมมือกับชาวบ้านพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่สมุนไพร พร้อมๆกับได้ฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่ครั้งบรรพบุรุษให้คืนกลับมาอีกครั้ง โดยเน้นการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่พึ่งยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีใดๆ สมุนไพรบ้านดงบังได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทัดเทียมมาตรฐานของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ

https://unitus.synergy-e.com/custom/inread/sf/src/html/r.html?ox_ver=8.6

ในปัจจุบันการปลูกสมุนไพรได้กลายเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน และเป็นแหล่งผลิตสมุนไพรเกษตรอินทรีย์แหล่งใหญ่ ที่ส่งวัตถุดิบให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร การปลูกสมุนไพรแบบอินทรีย์ส่งผลให้ชุมชนที่เคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพกลับกลายเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี พร้อมกับมีอาชีพและมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของตนเองได้เป็นอย่างดี

สมัย คูณสุข ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง

สมัย คูณสุข ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านดงบัง

ข้อมูลเพิ่มเติม https://siamrath.co.th/n/283615