คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่ 18 เส้นใยอ้อยแปรรูปเป็นเส้นใยทอผ้า ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองโกวิทย์