ช่วงไทยแลนด์เฟิร์ส ตอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา”