คนไทยหัวใจเดียวกัน ตอนที่19 โครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ณศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลโพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี