หน้าแรก กิจกรรม ศปป.๑ กอ.รมน. การพัฒนาการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.

ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนในชุมชน วัดทองบางเชือกหนัง วันที่ 14 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น.

พลโท อุดม โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน.และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งช้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการรักษาความสงบในประเทศผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย