รอง ผอ.ศปป.1 กอ.รมน มอบถุงยังชีพประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง เมื่อ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙๔๕

พล.ต. ธัญสิทธิ์ กิตติ์เดชารัศมิ์ รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. และคณะฯ ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในชุมชนพื้นที่เทศบาลเมืองบางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 19 ตามแผนงานโครงการรักษาความสงบในประเทศ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย