ศปป.1 กอ.รมน. นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุดไปมอบให้เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศปป.1 กอ.รมน.โดย พ.อ.ณธีภัสร์ นิมิตชัยอนนต์ ผอ.ส่วนพัฒนาการเมืองและปรองดอง ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ ฯ เป็นผู้แทน ศปป.1 กอ.รมน.นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุดไปมอบให้เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน และผู้แทนโรงเรียนอัมพวันศึกษา ณ โรงเรียนอัมพวันศึกษา ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย