ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.เป็นผู้แทน เลขธิการ กอ.รมน. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. เป็นผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖๒ ปี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยเข้าร่วมพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมทั้งมอบปัจจัยของ กอ.รมน. ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย