กอ.รมน. เข้ารับมอบนวัตกรรม “ตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด- ๑๙”

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลโท พิเศษ ศิริเกษม รองเลขาธิการ กอ.รมน. (๒) เป็นผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. เข้ารับมอบนวัตกรรม “ตู้ล็อคเกอร์ปลอดเชื้อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด- ๑๙” จำนวน ๔ ตู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) โควิด – ๑๙ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการมอบนวัตกรรม
โดยนวัตกรรมดังกล่าวสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากอุปกรณ์ส่วนตัว มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย และสามารถใช้งานผ่านการสั่งงานแอพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบัน ทำให้กำลังพลสามารถปฏิบัติราชการและดำเนินงานทั้งภายในหน่วยงานและช่วยเหลือประชาชน ลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ และป้องกันโควิด – ๑๙ ได้อย่างปลอดภัย ตามมาตรการควบคุมโรคของรัฐบาล ซึ่งนับได้ว่าการส่งมอบนวัตกรรมครั้งนี้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย